Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Politechnika Łódzka

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

W maju 1956 roku, Uchwałą Ministra Szkolnictwa Wyższego, został utworzony Wydział Budownictwa Lądowego w Politechnice Łódzkiej.

Zaczynaliśmy skromnie, mając za siedzibę zabytkowy pałacyk przy ul. Skorupki 6 (teraz mieści się tam Rektorat). Od 1970 r. Wydział ma własną siedzibę - dwa budynki przy Al. Politechniki 6. Gdy te budynki powstały, byliśmy na obrzeżach uczelni (terytorialnie).Teraz znajdujemy się niemal w centrum campusu i w pięknym otoczeniu. Obecnie Wydział nosi nazwę: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a składa się z Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz dziesięciu katedr.  rok przyjmujemy corocznie około 500 osób. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów zaliczanie semestrów odbywa się z użyciem systemu punktowego ECTS, co sprzyja międzynarodowej wymianie studentów. Co roku około 80 z nich wyjeżdża do różnych uczelni europejskich.

Wydział prowadzi kształcenie na pięciu kierunkach studiów:

·         Budownictwo – od 1956 roku

·         Architektura i urbanistyka – od 1976 roku

·         Architektura wnętrz – od 2008 roku

·         Inżynieria środowiska – od 1969 roku

·         Gospodarka przestrzenna – od 2010 roku.

oraz na  makrokierunku:       

·         Architecture Engineering,

obejmującym standardy kierunków budownictwo oraz architektura i urbanistyka, prowadzony w języku angielskim, w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. 

Połączenie kształcenia w trzech podstawowych dyscyplinach jest atutem Wydziału, gdyż dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania wszystkich funkcji związanych z projektowaniem, wznoszeniem i utrzymaniem obiektów budowlanych.

Wydział legitymuje się 1. kategorią w klasyfikacji MNiSW. Kierunki Budownictwo oraz Architektura i urbanistyka mają akredytację państwowej Komisji Akredytacyjnej, przyznaną na 5 lat wszystkim rodzajom studiów na obu kierunkach. Kierunek Inżynieria Środowiska będzie oceniany przez PKA w roku 2008.
Dyscypliny naukowe, w których kształceni są studenci Wydziału, ściśle odpowiadają priorytetom wskazanym przez MNiSW.

Od roku 1995 Wydział prowadzi też studia doktoranckie, obecnie we wszystkich trzech dyscyplinach naukowych.

Wydział oferuje ponadto studia podyplomowe o kierunkach:

·         Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków,

·         Ochrona historycznych struktur budowlanych,

·         Projektowanie architektury wnętrz,

·         Inżynierska obsługa przestrzeni miejskiej,

·         Modernizacja podziemnej infrastruktury miejskiej,

·         Planowanie przestrzenne.

Wydział aktywnie rozwija współpracę międzynarodową, zarówno naukową, jak i dydaktyczną. W ubiegłych 3 latach realizowano współpracę bilateralną z ponad 30 uczelniami z Europy, Ameryki Północnej i Azji. W ramach programu Socrates/Erasmus corocznie ponad 60 studentów i około 20 pracowników przebywa na uczelniach zagranicznych. Wydział kreuje też własne międzynarodowe działania dydaktyczne. Są to przede wszystkim warsztaty i seminaria, prowadzone przez gości z zagranicy – najbliższe odbędzie się na przełomie sierpnia i września, z udziałem 6 krajów.

 


Wydział dysponuje dwoma akredytowanymi laboratoriami badawczymi:

·         Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 499, notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1614 (NANDO CPD);

·         Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 536,oraz dwoma laboratoriami badawczymi o znaczeniu      regionalnym:

·         Laboratorium Mechaniki Gruntów i Drogownictwa 

·         Laboratorium Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Wyposażenie badawcze laboratoriów jest systematycznie modernizowane i poszerzane, dzięki dotacjom z KBN, własnym środkom, uzyskiwanym m.in. ze współpracy z przemysłem oraz ostatnio z dotacji unijnych. Wydział systematycznie modernizuje i wyposaża pracownie dydaktyczne w sprzęt audiowizualny, modernizowane i wyposażane są także pracownie komputerowe. 

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS), została założona w maju 1996 roku. Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w języku polskim, angielskim i francuskim. Katedra prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami na całym świecie. Współpraca ta jest systematycznie poszerzana dzięki międzynarodowej konferencji MIXDES, która od 1994 roku jest corocznie organizowana przez Katedrę.

W Katedrze realizowane są liczne projekty finansowane przez Unię Europejską. W latach 1991-2007 zrealizowano 10 projektów w ramach programów Tempus i Copernicus, jak również jeden grant NATO. Oprócz tego Katedra od 1994 roku była partnerem w międzynarodowym projekcie BARMINT, realizowanym w ramach programu naukowo-badawczego Unii Europejskiej Esprit. W latach 2001-2008 zrealizowano w jednostce 2 projekty finansowane ze środków V Programu Ramowego UE (SEWING i REASON) i jeden VI Programu Ramowego (CARE). W chwili obecnej na ukończeniu jest kolejny projekt VI Programu (PERPLEXUS) i rozpoczęła się realizacja projektu EuCARD VII Programu Ramowego.